OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Certyfikacja ORed

Certyfikat dla ORed przyłączonego do sieci OSDn

Definicje:

ORed - Obiekt Redukcji

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Usługa DSR – usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP)

IP DSR  - System informatyczny OSP, dedykowany usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP

Tryb podstawowy - uproszczony tryb certyfikacji ORed, przeprowadzany przez OSD w terminie 4 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian IRiESP - Bilansowanie wprowadzony Kartą aktualizacji CB/19/2018 (tj. od 29.10.2018 r. do 1.03.2019 r.), bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSDn, proces ten jest realizowany bez udziału Odbiorcy, w oparciu o dane będące w posiadaniu OSDn.

Tryb dodatkowy – tryb certyfikacji ORed przeprowadzany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiot przez niego upoważniony

Certyfikat dla Obiektu Redukcji – dokument wydawany przez właściwego OSD. Certyfikat wydany w trybie podstawowym rejestrowany jest ze statusem            „ORed nieaktywny” jako zanonimizowany z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Certyfikat wydany w trybie dodatkowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed aktywny” umożliwia ORed uczestniczyć w usłudze DSR.

Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Karcie Aktualizacji nr 3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępnej na stronie www.storem.pl .

Jednocześnie informujemy, że wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/dokumenty-dsr

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: ored@storem.pl