OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Procedura zmiany sprzedawcy .

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci Przedsiębiorstwa Produkcujno - Usługowego "STOREM" Sp. z o.o. posiada prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

A.1.

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dotyczy URD (Uczestnik Rynku Detalicznego) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn (Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "STOREM" Sp. z o.o.), nie objętych obszarem Rynku Bilansującego.

A.2.

Proces zmiany sprzedawcy, o którym mowa w pkt A.6., rozpoczyna się od dnia otrzymania przez OSDn od sprzedawcy powiadomienia, o którym mowa w pkt A.6.3). W dniu złożenia tego powiadomienia nowy sprzedawca energii elektrycznej powinien mieć zawartą umowę GUD (Generalna Umowa Dystrybucyjna) z OSDn.

A.3.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy muszą spełniać postanowienia IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) na dzień zmiany sprzedawcy.

A.4.

Zmiana sprzedawcy tj. przyjęcie przez OSDn do realizacji nowej umowy sprzedaży, dokonywana jest zgodnie z procedurą opisaną w pkt A.6.

A.5.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę sprzedawcy przez URD jest spełnienie wymagań określonych w pkt A.1.
do pkt A.4. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy OSDn, a URD – w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedaży.

A.6.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, o której mowa w art. 4j ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbywa się na warunkach i w trybie określonym poniżej:

1)       

URD dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowa sprzedaży zawierana jest przed rozwiązaniem umowy sprzedaży zawartej przez tego URD z dotychczasowym sprzedawcą,

2)       

URD lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy,

3)       

URD lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca powiadamia OSDn, do sieci którego przyłączone są urządzenia, instalacje lub sieci URD, o zawarciu umowy sprzedaży przez URD z nowym sprzedawcą; w powiadomieniu sprzedawca może określić dzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej URD, w przypadku, gdy dzień ten przypada później niż 21 dni od daty powiadomienia,

4)       

powiadomienie, o którym mowa w pkt 3) dokonuje się na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do IRiESD-Bilansowanie, bądź zgodnie z GUD zawartą z tym sprzedawcą, sprzedawca zobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo URD na dokonanie powiadomienia OSDn w imieniu URD oraz złożyć do OSDn jego kopię, bądź oświadczenie o fakcie posiadania tego pełnomocnictwa.

5)       

jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt 3) zawiera braki formalne OSDn informuje o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wskazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia, odbiorców końcowych wraz z datą ich odejścia do nowego sprzedawcy.

6)       

jeżeli braki formalne, o których mowa w pkt 5) nie zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, OSDn dokonuje negatywnej weryfikacji powiadomienia i przerywa proces zmiany sprzedawcy, informując o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie, dotychczasowego sprzedawcę oraz URD, ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywnej, wymaga ponownego zgłoszenia umowy zgodnie z pkt A.6.

7)       

jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt 3) nie zawiera braków formalnych OSDn w terminie nie dłuższym nie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania tego powiadomienia informuje o pozytywnej weryfikacji powiadomienia i przyjęciu zgłoszenia przedkładającego powiadomienie,

8)       

w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega umowa kompleksowa, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 3), OSDn niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji powiadomienia, przesyła URD umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej; umowa oświadczenie usług dystrybucji powinna być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę,

9)       

niedostarczenie podpisanej umowy przez URD w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę przerywa proces zmiany sprzedawcy,

10)   

zmiana sprzedawcy nie może powodować pogorszenia warunków świadczenia  usługi dystrybucji,

11)   

w przypadku wypowiedzenia przez URD umowy kompleksowej, nowa umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz w przypadku wypowiedzenia umowy sprzedaży, rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej następuje z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy,

12)   

zmiana sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym owa w pkt 3), pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSDn, chyba że w powiadomieniu określony został termin późniejszy rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę,

13)   

OSDn dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego nie później niż w ciągu +/- 5 dni roboczych od ostatniego dnia zakończenia sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę,

14)   

OSDn przekazuje dane pomiarowe pochodzące z odczytu dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy,

15)   

na podstawie uzyskanych danych pomiarowych dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia z URD w terminie nie dłuższym niż 42 dni od dnia zmiany sprzedawcy,

16)   

odbiorca końcowy nie ponosi żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy,

17)   

OSDn nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zmiany sprzedawcy przekazuje do URD informację o przyjęciu do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy, a do dotychczasowego sprzedawcy listę odbiorców końcowych wraz z datą ich odejścia do nowego sprzedawcy.

Udzielanie informacji na temat zmiany sprzedawcy odbywa się bezpłatnie na zasadach ogólnych opisanych w IRiESD-Korzystanie w części dotyczącej standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Pobierz zgloszenie-zmiany-sprzedawcy.pdf