OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Procedura zmiany sprzedawcy .

W celu zmiany Sprzedawcy, Odbiorca, który posiada podpisaną z P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o. tzw. „Umowę kompleksową", tj. łączną umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, jest zobowiązany do podjęcia następujących przedsięwzięć:


1.Zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym, wybranym Sprzedawcą. Nowa umowa winna wejść w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z P.P.U. „STOREM” Sp. z o.o.


Uwaga:
Podstawowym warunkiem, aby dany Sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci P.P.U. „STOREM”  Sp. z o.o. jest posiadanie przez tego Sprzedawcę podpisanej generalnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z P.P.U. „STOREM”   Sp. z o.o.

2.Wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji zawartej z P.P.U. „STOREM”  Sp. z o.o.. Umowa ta zwana „Umową kompleksową" powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie zgodnym z zawartymi w niej zapisami. Wypowiedzenia umowy może również dokonać nowy Sprzedawca na podstawie upoważnienia.

3.Złożenia wniosku o zawarcie Umowy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wg wzoru określonego przez P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o.

4.Zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji z P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o.  Umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach Sprzedawców energii elektrycznej.

5.Przekazania przez Odbiorcę albo nowego Sprzedawcę występującego w imieniu Odbiorcy na podstawie pełnomocnictwa, informacji do P.P.U. „STOREM” Sp. z o.o. o zmianie przez Odbiorcę Sprzedawcy, wypełnionego na wniosku - „ZUSSE ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY". Wniosek ten należy złożyć w terminie:

  • nie później niż 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy pierwszej zmianie Sprzedawcy,
  • nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy każdej kolejnej zmianie Sprzedawcy.

P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o. . w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, weryfikuje poprawność zgłoszenia:

  • - w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony;
  • - jeżeli dane w przyjętym zgłoszeniu są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani.

Uwaga:
W procesie zmiany sprzedawcy niezbędne jest także dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej P.P.U. „STOREM”  Sp. z o.o.  (IRiESD Korzystanie). Obowiązek ten spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego i musi być spełniony przed złożeniem wniosku „ZUSSE ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY".

Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o. dokonuje przypisania punktu pomiarowego i Odbiorcy do nowego Sprzedawcy.

Maksymalnie w ciągu 5-ciu dni od dnia wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, P.P.U. „STOREM”Sp. z o.o. przekazuje odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy dotychczasowemu i nowemu Sprzedawcy. Dane z odczytu posłużą dotychczasowemu Sprzedawcy do końcowego rozliczenia klienta, a dla nowego Sprzedawcy będą stanowić dane początkowe, od których będzie rozliczał tego Odbiorcę.

Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy Odbiorca ma dwie umowy. Otrzymuje dwie faktury za rozliczenie zakupu energii elektrycznej: jedną - od Sprzedawcy za energię elektryczną, drugą - od P.P.U. „STOREM” Sp. z o.o. za usługę dystrybucji tej energii do miejsca jej pobrania.

Pobierz zusee-zgloszenie-zmiany-sprzedawcy.pdf

Pobierz zalacznik-nr-1-do-zusse.pdf