OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Sprzedawca z urzędu

Dla odbiorców przyłączonych do sieci P.P.U. "STOREM" Sp. z o.o. zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270491.